ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι είναι:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του για την σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα θέσπισε το «Πρόγραμμα Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ».

Στόχος: η δημιουργία ισχυρών και γόνιμων δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον βιομηχανικό χώρο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Το πρόγραμμα «Βιομηχανικά Διδακτορικά UPatras IQ»:

  • υποστηρίζει τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης/βιομηχανίας, εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα.
  • Το κάθε χρηματοδοτούμενο έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 40.000 €. (50% χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους & 50% χρηματοδοτείται από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις/βιομηχανίες).

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ο διδακτορικός τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το μέλος ΔΕΠ που θα υποβάλλει την πρόταση θα είναι και ο επιβλέπων του υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα.

  • Η επιχείρηση/βιομηχανία ορίζει κάποιο στέλεχός της ως Επιστημονικό Εκπρόσωπό της, αρμόδιο για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του υπότροφου υποψήφιου διδάκτορα.

  • Ο υπότροφος υποψήφιος διδάκτορας δεν μπορεί να είναι εργαζόμενος της επιχείρησης/βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πατρών ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

  • Για την διεξαγωγή της έρευνάς του ο υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας δύναται να αξιοποιήσει τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και της επιχείρησης/βιομηχανίας.

  • Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της διδακτορικής διατριβής ανήκουν σε όλους τους εμπλεκόμενους και ορίζονται σε Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  • Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με μια επιχείρηση/βιομηχανία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος (upatras.gr).
  • Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
  • Οι νεοφυείς/έντασης γνώσης επιχειρήσεις λαμβάνουν πριμοδότηση στην βαθμολογία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Οι Ε.Υ. των έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPatras IQ” έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν ευχαριστίες σε κάθε δημοσίευση/διδακτορική διατριβή/επιστημονικό poster που προκύπτει από το χρηματοδοτούμενο έργο για την οικονομική επιχορήγησή τους από το πρόγραμμα  του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρακάτω παρατίθενται τα συγκεκριμένα κείμενα ευχαριστιών:

Στα ελληνικά: H εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με Φ.Κ. «…….» και υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Προγράμματος «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ UPATRAS IQ»

Στα αγγλικά: This research was supported by Grant (project code)…… from the Research Committee of the University of Patras via «Industrial PhD UPatras IQ» program.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση μη αναφοράς των αντίστοιχων ευχαριστιών στο πρόγραμμα «Βιομηχανικά Διδακτορικά Upatras IQ» η αντίστοιχη δημοσίευση/διδακτορική διατριβή δεν θα θεωρείται παραδοτέο του έργου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγησή του.

Τέλος σημειώνεται ότι θεωρείται προαπαιτούμενο σε όλες τις δημοσιεύσεις στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου έργου να αναφέρονται όλα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του έργου, δηλαδή ο Ε.Υ. και ο υπότροφος του έργου (ή έστω ο ένας εκ των υποτρόφων, στις περιπτώσεις που είναι περισσότεροι του ενός).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τμήμα Έρευνας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας
της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Π.Π

Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 26 504 Πάτρα
Τηλ. Επικ. 2610 99 7890 & 92
E-mail: researchsup@upatras.gr